Shanghai Spots

Skatespots in Shanghai

Shanghai Spots

bamboo ledges