Shanghai Spots

Skatespots in Shanghai

Shanghai Spots

south railway station ledge