Shanghai Spots

Skatespots in Shanghai

Shanghai Spots

South wanping road ledges