Shanghai Spots

Skatespots in Shanghai

Shanghai Spots

Xietu Road Bank ledge